Product Category

Tips

3 วิธีเลือกอ่างอาบน้ำให้เหมาะกับห้องน้ำ

3 วิธีเลือกอ่างอาบน้ำ ให้เหมาะกับห้องน้ำ

 

1. อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว
.
ข้อดีคือ ประหยัดระยะเวลาในการติดตั้ง เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้างเคาน์เตอร์ปูน และติดตั้งง่าย สามารถตั้งวางได้อย่างอิสระ นิยมใช้ในห้องน้ำที่มีพื้นที่กว้าง

 

 

2. อ่างอาบน้ำแบบฝัง
.
ต้องก่อเคาน์เตอร์ปูนเพื่อรองรับตัวอ่าง เหมาะกับห้องน้ำที่พร้อมในการเตรียมหน้างาน และสามารถเลือกใช้ขนาดที่หลากหลาย เหมาะกับห้องน้ำที่มีพื้นที่ขนาดปานกลางถึงกว้าง

 

 

3. อ่างอาบน้ำแบบเข้ามุม
.
อ่างอาบน้ำที่มีแผงอะคริลิคสามด้าน ต้องติดตั้งแบบเข้ามุมห้องน้ำด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดพื้นที่การใช้งาน เหมาะกับห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก